İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Hizmetlerimiz
Günümüzde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması konusunda çalışmalar hızla devam etmektedir. Yeni yayınlanan yasalarla ihtiyaçlar doğrultusunda bulunan eksiklikler tamamlanmaya çalışılmaktadır. Bu güvenli ortamların oluşturulması, kaliteli ve verimli hizmetlerin sunulabilmesi hususunda; devlet, işveren, ortak sağlık güvenlik birimleri ve çalışanlardan oluşan ortak paydada; biz Ekin Efe OSGB olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadromuzla; yenilikçi, paylaşımcı ve çözüm odaklı yaklaşımımızla iyi bir destekçiniz olacağız.
Bu alanda iş güvenliği hizmetlerimiz;

 • Rehberlik ve danışmanlık;
  • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
 • Risk değerlendirmesi;
  • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • Çalışma ortamı gözetimi;
  • Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
  • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
  • Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
 • İlgili birimlerle işbirliği;
  • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
  • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.EKİN EFE  OSGB Hizmetlerimiz
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi yapılır.
 • İşçilerin, iş güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri sağlanır.
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.
 • Çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır.
 • Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmalar kaydedilir ve gereğine uygun şekilde yıllık değerlendirme raporu hazırlanarak işverene sunulur.
 • İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanır. İstendiğinde işverene sunulur.
 • İşverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışılır.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılım sağlanır.
 • İşverene, iş güvenliği konusunda danışmanlık ve rehberlik yapılır.
 • İş makinelerinin, kaldırma makinelerinin, basınçlı kaplar ve kazanların, topraklama tesisatının ve yangın tüplerinin periyodik kontrolleri takip edilir.
 • İşverene, kişisel koruyucu donanımlar hakkında tavsiyelerde bulunulur.
 • Kişisel koruyucu risk analizi yapılır.
 • Kimyasal maddeler ile çalışma şartları belirlenir, risk değerlendirmesi yapılır.
 • Kimyasal maddelerin depolanma koşulları belirlenir.
 • İş sağlığı ve güvenliği el kitabı hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunulur.

EKİN EFE'DEN HABERLER

 • 04 ŞUBAT 2014

  ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik >>
 • 16 OCAK 2014

  ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik >>
 • 09 OCAK 2014

  ENGELLİ ve ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARINI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONA DAİR YÖNETMELİK

  TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik >>